Av Maja Söderberg och Dana Wagler

När man blir frustrerad över djungeln av lagar och riktlinjer som reglerar livsmedelsproduktion, hantering och förädling kan det vara bra att komma ihåg att de syftar till att alla livsmedel ska vara säkra. Att skaffa sig kunskaper om risker kring mat är faktiskt väldigt viktigt – för bland det värsta som skulle kunna hända oss som producenter är väl ändå om någon skulle bli sjuk av vår mat?
Andra regler, t.ex. de om gödsling, syftar till att minimera näringsläckaget och därmed övergödningen från jordbruket, också det något vi hoppas att alla andelsjordbrukare tycker är viktigt.

Att veta vilka lagar och regler som gäller för den som ska producera, förädla och sälja livsmedel är tyvärr inte helt lätt. Men de allra flesta svaren finns på Livsmedelsverkets- och Jordbruksverkets webbsidor. Och därifrån kan man sedan gräva ner sig allt djupare.

I arbetet med det här kapitlet har vi utgått från frågor som vi samlat in vid några olika events och workshops med andelsjordbrukare och blivande andelsjordbrukare. I arbetsgruppen som har arbetat med att hitta svar och referenser på frågorna har följande personer ingått: Maria Danielsson, Linda Isaksson, Dana Wagler och Maja Söderberg. Samtliga texter i kapitlet är granskade av Sara Furenhed från Jordbruksverket.

Lagarna och reglerna är tyvärr inte alltid anpassade efter småskaliga producenter och riktas inte alls i nuläget mot andelsjordbrukare. Istället är många av dem skrivna för industriella system. Men eftersom det är de enda som finns just rekommenderar Jordbruksverket att man strävar efter att möta de befintliga regelverken och tolka de i våra olika kontexter så gott det går. Och tänk på att allt bli lättare om man försöker se kontollerna och kontrollanterna som en hjälp för oss att producera säkra livsmedel.