Av Anders Berlin

När man startar upp ett andelsjordbruk är det viktigt att skapa en hållbar ekonomi. Det ingår i modellen andelsjordbruk där konsumenten stödjer den hållbara produktionen. Konsumenten köper en andel av säsongens produktion. Andelen blir därför produkten i ett andelsjordbruk. Det blir därför viktigt att fastställa sammansättningen och värdet på andelen.

För att få fram vad en andel innebär behövs en dialog mellan konsumenten och producenten. Konsumenten kan bestå av en kärngrupp av de nya medlemmarna eller samtliga medlemmar som träffas för att diskutera vad och hur mycket av varje grönsak kunden vill ha. Hur grödorna ska odlas, hur de ska komma till kunderna (självplock, leverans) samt vilka mervärden de önskar (recept, gårdsbesök, kunskap om hantering av grödorna) är frågor man kan behöva diskutera.  I diskusionerna inom vårt andelsjordbruk på Ramsjö gård utgick vi från vad en person äter per vecka och diskuterade därefter om en andel ska avse en person eller en familj. Vi som odlare förde fram vad som kan produceras efter rådande förutsättningar och efter personliga önskningar, vilka mängder som är möjliga och när. Vi talade också om vilken årlig ersättning (lön) vi behövde för att driva andelsjordbruket och vad vi då räknat ut vad en andel skulle behöva kosta. Tillsammans är dialogen ett givande och tagande mellan konsument och producent. De val konsumenten gör kan ses som en resurs för att tillsammans skapa ett jordbruk med hållbarhet i både ekonomi och ekologi. Vad man kommit fram till i dialogen bör beskrivas i ett avtal. 

Om man är nystartad och saknar kunder så kan man börja med att titta på vad andra andelsjordbruk erbjuder. Det ger underlag till vad en andel kan innehålla och kosta. 

Den överenskomna andelen består av olika slags grönsaker och olika andelsjordbruk uttrycker mängden i allt från antal grödor per leverans, vikt, sträckmeter, eller helt enkelt med hjälp av foton på tidigare- eller tänkta leveranser. 

Om inte tillräcklig odlingsmark finns att tillgå kan arealen vara en begränsande faktor. Alla odlingsplatser är unika och har en gräns för vad de kan ge i avkastning med ett fortsatt uthålligt odlingssystem.

Bidragskalkyler

Man kan utgå från bidragskalkyler för att räkna ut vilken timersättning som är möjlig samt vilken areal och hur många arbetstimmar som krävs. Den kostnad man har behöver räknas ut för alla grödor. Därefter får man fram sin totala lön som motsvarar en kostnad i kalkylen. Förutom sin lön har man också samkostnader såsom odlingsmaterial och maskiner.

Omsättningen, dvs hur många andelar du behöver producera, behöver då motsvara dina utgifter.

I en bidragskalkyl har du samkostnader, vilka är desamma för alla grönsaker som odlas, dvs administration, maskiner, redskap etc. Du har särkostnader vilka är de specifika kostnaderna för grödan, kanske behöver du hyra in särskild arbetskraft eller maskin osv.

Prissättningen på andelen kan baseras på bidragskalkyler men också på inspiration från ekologiska matpriser i butik, på grönsaksmarknader etc.

När andelsvärdet och antalet leveranser under säsongen har bestämts kan det årliga andelsvärdet räknas fram.

  Värde leveransandel * antal leveranser  =  Årligt andelsvärde       

För att veta hur många andelar som behövs för den ersättning som producenten behöver tas årsomsättningen och delas med värdet på en andel.

  Årsomsättning / årligt andelsvärde  = Antal andelsmedlemmar

Detta ger antal andelar motsvarande önskad årsomsättning. När denna siffra fås fram kan det vara bra att gå tillbaka till sin bidragskalkyl och göra en rimlighetsbedömning. Är det möjligt att producera det antal andelar som behövs för att få den önskade årsomsättningen? 

Som andelsjordbrukare kommer du att känna ett ansvar att producera de grönsaker dina medlemmar förväntar sig. Men uppnår du inte det antal medlemmar du behöver kan du använda ytterligare försäljningskanaler samtidigt som du strävar efter att öka ditt medlemsantal.

Exempel på förenklad bidragskalkyl

Nedan följer en förenklad bidragskalkyl. Som andelsodlare av grönsaker kanske man måste göra 40 –50 bidragskalkyler. Den sammanfattande kalkylen blir unik för varje andelsjordbruk.

Mera bidragskalkyler och ekonomisk vägledning finns i Jordbruksverkets Ekonomikalkyler för odling av grönsaker på friland.

Avtal

Då andelens sammansättning, värde, innehåll, distribution m.m. är bestämd utformas ett samarbetsavtal. Vid upprättande av avtal med medlemmarna är det viktigt att förklara hur allt med handeln av andelsprodukten fungerar. Det kan vara en beskrivning med ett formulär för underskrift.

Läs mer om avtal här

Ett annat sätt att upprätta ett avtal är att ha en avgift vid ansökan till en andel i andelsjordbruket där avtalet godkänns genom betalning av medlemsavgiften. I samband med detta har medlemmen skriftligen informerats om alla villkor i avtalet.   

Det är vanligt runt om i världen att andelsbetalningen delas upp i en medlemsavgift och en avgift per levererad låda.