Av Anders Berlin

Här följer ett allmänt resonemang om principerna vid planering för ett andelsjordbruk med inriktning på grönsaksodling. Varje andelsjordbruk är unikt och man väljer de planeringsverktyg som passar.

Figuren sammanfattar de viktigaste momenten i planeringen. Mitt i figuren finns ett skördeschema där grönsakerna man odlar presenteras. Ett sådant schema är ett åskådligt sätt att presentera produkterna med dess variation och säsongsberoende.

Vi brukar börja planeringen med en trave frökataloger under vinter eller tidig vår, efter att den förra säsongen har avslutats. När grödor och sorter bestämts för kommande säsong, gärna i dialog med andelsmedlemmar, kan planeringen börja. Ett excel-dokument eller liknande är bra att använda för att få det överskådligt. När medlemsantalet är känt och mängden av varje grönsaksandel är bestämd kan fröer beställas. Vid beställning tas hänsyn till grobarhet, frökvalitet och säsongsvariation.

Med dokumentation från tidgare år kan man göra en växtodlingsplan för årets grönsaksbäddar. Då kan även kompost, organiskt gödselmedel, plantjord och andra odlingsmaterial beställas.

Tidpunkter för sådder, planteringar och andra odlingsinsatser kan sedan planeras baklänges från skördetillfällena. Skördetillfällena bör följa skördeschemat som presenterats för andelsmedlemmarna.

Att hålla en välplanerad växtföljd i sina bäddar öppnar för en bibehållen frisk jord samt mindre överraskningar i skörderesultatet. Man följer en rotationsplan för grödorna där hänsyn tas till växtodlingssjukdomar, ogräsförekomst samt jordens näringsbalans. Läs mer i Jordbruksverkets skrift Växtföljd.

Odlas tomater i växthus eller tunnlar direkt på odlingsmarken, vilket blir ett EU-krav för ekologisk odling, kan en god växtföljd upprätthållas om växthustunneln är flyttbar.

Lika viktig som planering innan säsongen är dokumentation under säsongen. Dokumentationen används för kommande års planering för egen del men kan också behövas för redovisning mot omvärlden. Som exempel krävs redovisning av fosforbalansen vid certifiering av växthusodling. Läs mer om Växtnäringsbalans i Jordbruksverkets skrift.

Dokumentationen kan skapas i form av journaler som såjournal, planteringsjournal och aktivitetsjournal, antingen på papper eller digitalt.

Vid skörd görs en packlista där veckans valda grönsaker för leverans listas. Innan skörd bör en inventering göras för att fastställa att tillräckliga mängder av de olika grönsakerna finns tillgängliga. Regelbunden inventering är viktig för att kontrollera grödornas kondition.

Distribution kan även kräva viss planering om flera leveransställen finns. Medlemmarna ska informeras om när grönsakerna kan hämtas. Nybrukarna har exempelvis skapat en Leveransplanerare som presenteras här.

På senare tid har digitala planeringsverktyg lanserats på marknaden i främst i USA, t.ex. tend.com.

Odlingsplaneringen kan variera mycket mellan olika andelsjordbruk pga. storlek och upplägg. Här hittar du exempel på odlingsplaner från olika andelsjordbruk.