Av Matilda Svahn

För att anlägga en bevattningsdamm behöver du ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos Länsstyrelsen. Det kan också vara bra att diskutera utformningen av dammen med dem. Anlägger du en våtmark finns det stöd att söka via länsstyrelsen, medan om du anlägger en mer traditionell bevattningsdamm så är det svårare att få stöd. Rådfråga din länsstyrelse.

Nyanlagd bevattningsdamm på Tjelderviks gård. Foto: Matilda Svahn.

Vattenkvalitet

Vattnets hygieniska kvalitet kan variera mycket beroende på vattenkällan och dess omgivning. Något som också kan påverka vattenkvaliteten, är bevattningsanläggningens skötsel och underhåll. Det finns många olika ämnen som gör vattnet mer eller mindre lämpligt att använda till bevattning. Krav på bevattningsvattnets kvalitet varierar beroende på vilka grödor som odlas och när under växtperioden som bevattningen sker. Ju närmare skörd, desto renare vatten krävs i vissa fall. Vatten från sjöar och vattendrag kan innehålla smittsamma ämnen som kan sprida sjukdomar till både människor och djur. Är det känsliga grödor som ska bevattnas, dvs. något som kan ätas direkt utan att det tillagas först, kan det vara bra att man tar vattenprover och låter analysera vattnet. Det är framförallt halten av tarmbakterierna E.coli (Escherichia coli) och fekal-streptokocker samt eventuell förekomst av salmonella som ger en bild av vattnets hygieniska status. Vid vattenprovtagning bör man dock vara medveten om att det provsvar man får, endast gäller för det vatten som fanns där vid provtagningstillfället. Således ger vattenanalyser bara en fingervisning om vattenkvaliteten. I dagsläget finns det inga officiella standarder eller normer som reglerar bevattningsvattnets hygieniska kvalitet i Sverige, men arbete pågår för att ta fram sådana.

Läs mer i LRFs skrift: Bevattningsdammar – hjälp med planering, myndighetskontakt och konstruktion

Vatten i öppna vattendrag och sjöar kan innehålla skadliga organismer med risk för smittspridning till människor och djur (patogener) om det t.ex. innehåller avloppsvatten från reningsverk eller enskilda avlopp. Även läckage från gödselvårdsanläggningar etc. kan påverka vattenkvaliteten negativt. I stillastående vatten kan också uppförökning av patogener äga rum. Detta kan medföra problem i grödor avsedda för direktkonsumtion som sallat, blomkål, broccoli, och jordgubbar.

Läs mer i Jordbruksverkets skrift Bevattning i grönsaksodling

Säkerhet

Det är viktigt att man förhindrar att människor och djur kommer till skada vid dammen. Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt. Lämplig skyddsanordning är ett stängsel som är minst 0,9 m högt runt dammen, som förhindrar barn och djur från att klättra över eller krypa under. Det är också viktigt att grinden förses med lås. Mer information finns i Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 8:95, som också innehåller allmänna råd.

Utdrag ur Boverkets Byggregler 8:952

”Dammar, fasta brunnar och fasta behållare som inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras, ska ha skydd som begränsar risken för personskador till följd av fall i vattnet eller vätskan. Allmänt råd Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt. Exempel på utformning som minskar risken för barnolycksfall är flacka stränder eller ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn.” (BFS 2014:3).
Källa: Boverkets byggregler