– ett verktyg för planering och beslutsfattande

Av Dana Wagler

Att tydliggöra sina mål

Att hitta meningen i det man gör kan skapa bra förutsättningar för att kunna lyckats med sina mål. Denna drivkraft kopplat med en bra planering leder till aktivt beslutsfattande som i sin tur leder till att skapa det liv man vill ha. Det går inte att ’tvinga fram’ ett andelsjordbruk. Det är viktigt att vara öppen när det gäller företagsform och använda den som passar dig och dina förhållande bäst.

Andelsjordbruksmodellen passar, trots alla sina styrkor, inte alla personligheter eller kontexter. Varför jag valde satsa på just andelsjordbruk berodde på många faktorer. Dels var det en fråga om ekonomisk trygghet, dels på grund av tidsbesparing när det kommer till försäljning och administrativt arbete. Men framförallt eftersom modellen hjälpte mig sätta ord på hur jag ville leva mitt liv och varför och det visade sig att andelsjordbruk var en bra match till mina grundvärderingar.

Det finns många olika verktyg som kan användas för att planera sitt företagande och designa sin affärsmodell. De flesta av dem förutsätter dock ekonomisk vinst och tillväxt som yttersta (och enda) mål och har heller inte med några hållbarhetsaspekter eftersom de inte kopplar företagandet till våra grundförutsättningar; naturen och ekosystemen. De saknar också en annan viktig aspekt: dina grundläggande mål och drivkrafter inte bara med företaget, utan i hela livet. Och glömmer man dem är det lätt att tappa motivationen.

Men det finns en modell som istället utgår från ett holistiskt perspektiv, där både de personliga drivkrafterna tas med, och där du värderar din verksamhet utifrån ekosystemet – men också utifrån människor och samhälle. Modellen är dessutom skapad av en jordbrukare, så även om den passar i alla sammanhang, är den designad just för jordbrukare.

Holistisk Management är en modell för planering och beslutsfattande som tillfredsställer behov i nuet utan att riskera ens eget välbefinnande eller välbefinnandet av andra i framtiden. Det är ett ramverk för hur man går till väga för att systematiskt skapa det liv man vill ha och verktyg för att kunna ta beslut som ger positiva konsekvenser. Jag har haft stor hjälp av den när jag skulle starta mitt andelsjordbruk och den fortsätter hjälpa mig längs vägen.

Figuren hämtad från boken The foundation of Holistic management

Holistiskt management omfattar fem delar:

 1. Helheten under management
 2. Holistisk kontext
 3. Beslutsfattande
 4. Kontext kontrollering
 5. Feedback loop  

Nedan kommer jag beskriva de två första delarna såsom jag lärt mig under en utbildning på Ridgedale Permaculture. Min avsikt att hjälpa er komma igång med ert eget kontext-skrivande. Mycket har jag översatt direkt från Savory institutets e-bok Foundations of Holistic Management. Om du skulle vilja läsa mer ingående om Holistiskt management, t.ex. om hur du kan testa dina beslut mot din holistiska kontext, finns det länkar och litteraturtips i slutet av texten. 

Helheten under management

Savory illustrerar gärna livet i helheter. Han skriver att vi existerar som en del av en större helhet och även andra helheter som överlappar och sammanlänkar andra helheter. Att bli medveten om vem och vad ens helhet innefattar hjälper en att avgöra vem som tar beslut, vem som påverkar beslut och att sätta gränser kring vad man kan och inte kan sköta genom planering och beslutsfattande.

Men att definiera helheten gör mer än att bara hjälpa dig rama in din planering och ditt beslutsfattande. Det gör alla dina resurser synliga för att lättare kunna plocka fram dem som verktyg när beslut som rör helheten under management behöver tas. Övningen kan även öka din medvetenhet kring de olika helheter som påverkar helheten under ditt management och därmed hur du kan påverka dem.

Vad innebär helheten?

Helheten utgör precis allt som rör verksamheten. Utgångspunkten för att kunna förstå holistisk planering och beslutstagande är att inse att världen är uppbyggd av och fungerar i helheter. Den första insikten som ledde till utvecklingen av Holistisk Management är att ett holistiskt perspektiv är väsentligt i management. Därför är det första steget i att definiera din kontext att definiera helheten under ditt management. För att vara hanterlig bör helheten identifiera följande tre aspekter:

 • människorna eller grupperna som är direkt kopplade till ditt management och beslutstagande
 • resurserna du har tillgång till – fysiska tillgångar samt andra människor som kan hjälpa till, påverka eller påverkas av ditt management
 • de ekonomiska resurserna du har till hands eller som du kan generera

Genom att definiera helheten kommer du identifiera beslutsfattarna, tillgångsbasen och pengarna du har tillgång till eller kan generera. På så sätt klargöra du vad som är under ditt management och vem ska finnas med under skapandet av den holistiska kontexten.

Beslutsfattarna

 • Vem får ta beslut som rör verksamheten just nu?
 • Vem har vetomakt?

Eftersom jag kom fram till att jag värdesätter att få arbeta i team var det inte aktuellt för mig att starta en enskild firma, utan en ekonomisk förening passade bättre. Beslutsfattarna blev därför, utöver mig själv, även styrelsen samt markägaren.

Beslutsfattarna är de som ska skapa den holistiska kontexten. De bör inkludera alla som bidrar till managementbeslut från dag till dag inom helheten under ditt management. Gör en lista över alla du kan komma på. Det är bättre att vara inkluderande än exkluderande. Om de inte deltar kommer de troligtvis inte gå med på den holistiska kontexten och inte heller ta beslut i linje med den. Ju mer beslutsfattarna känner igen sig i kontexten desto större chans alla kommer agera i linje med kontexten.

Om det finns människor som inte kommer ta beslut med har vetomakt eller på något sätt kan påverka besluten ska de också inkluderas på listan.

Tillgångsbasen

Fysiska tillgångar

 • Vilka fysiska resurser (inklusive mark och andra tillgångar du erhåller inkomster/stöd ifrån) har du tillgång till just nu?

Nästa steg är att göra en lista över de huvudsakliga fysiska resurserna som du kan generera en inkomst från eller erhålla stöd för; marken inklusive boskap samt vilda djur och växter, kontoret, ditt hem eller vad som är relevant i ditt fall. Tillgångarna behöver inte ägas utan vara till förfogande. Du är inte ute efter att skriva en detaljerad lista över alla dina tillgångar utan bara en översikt – som en grov inventering.

Mänskliga tillgångar

 • Vilka mänskliga resurser (de som kan/kommer att påverka och påverkas av ditt management) har du tillgång till just nu?
 • Vad har kunderna för roll?

Skriv nu en lista över alla människor eller grupper som kan/kommer att påverka eller påverkas av beslut du fattar men som inte har makt eller veto att ändra dem; klienter och kunder, leverantörer, rådgivare, grannar, familj osv. De här människorna är lika viktiga som beslutsfattarna i första delen av din helhet. Faktum är att de är nödvändiga för helheten även om de inte fattar beslut inom helheten. Det går t.ex. inte att driva ett företag utan kunder som köper dina produkter.

Var inkluderande! Vissa grupper eller organisationer du i första hand ser som fientliga kan faktiskt vara en viktig del av din tillgångsbas eftersom du eventuellt kommer behöva arbeta med dem för att, på ett bra sätt, komma vidare med vissa frågor.

Ibland kan det vara svårt att veta om vissa människor tillhör den första delen av din helhet och därmed ska vara med i skapandet an din holistiska kontext, eller om de faller in i andra delen, som en del av din tillgångsbas. Vissa kanske inte deltar i beslutsfattandet på daglig basis men har ändå veto-makt, t.ex. bankpersonalen på banken där du har ett lån. Om personen/gruppen/organisationen inte deltar i det dagliga beslutsfattandet tillhör de den andra gruppen- din tillgångsbas. Dock är det ändå viktigt att ta hänsyn till dem när du tar beslut.

I mitt fall landade kunderna här. Jag ville gärna att kunderna skulle känna sig aktivt kopplade till gården genom bland annat att delta i beslutsfattande. Däremot tyckte jag att det skulle bli för rörigt om alla kunderna fick vetomakt. En bra lösning blev att styrelsen skulle bestå av två kunder som kunde representera kundgruppen i sort. Efter jag kom fram till att jag skulle driva ett andelsjordbruk blev mina kunder ’andelsägare’ istället.

Pengar

Pengar är egentligen en tillgång men får en egen kategori för att det när det gäller dem är viktigt att vara specifik. Pengar är alla de ekonomiska resurserna du har tillgång till nu eller som kan genereras från din tillgångsbas, vilket är oftast de fysiska resurserna. T.ex. pegarna på ditt bankkonto, lån från banken eller familj/vänner, crowdfunding, osv. Här är det lätt att komma in i långa diskussioner om pengars betydelse. Försök att inte fastna i detta utan tänk istället på pengar som det du behöver för att försörja dig och/eller för att driva företaget eller organisationen.

 • Vilka ekonomiska resurser har du tillgång till just nu? Skriv ner alla olika nuvarande inkomstkällor och även skulder.

Ekonomiskt har andeljordbruksmodellen passat mig väldigt bra eftersom jag värdesätter ekonomisk förutsägbarhet över risk. Det ger mig trygghet när jag vet att inkomsten från grönsaksandelarna räcker för att uppnå den livskvaliteten jag vill ha. Om man saknar startkapital eller möjligheten att ta lån (eller inte vill ta lån), är förskottsbetalning och därmed riskdelning, ett jättebra sätt att komma igång. För er som är liknar mig i detta, kan andelsmodellen även vara ett bra alternativt om man vill fortsätta med denna förutsebarhet från år till år.

Fastna inte i detaljerna

När du definierar din helhet är det viktigt att skriva kortfattat. Oroa dig inte över att du missat något eller att det inte blir ’rätt’. Du kommer att kunna finslipa texten över tid. Resultatet, oavsett hur oslipad den är, är säkerligen bra nog för att komma igång med skapandet av din holistiska kontext. När du sedan arbetar med att finslipa din holistiska kontext kommer du troligtvis behöver justera även din helhet.  

Skapa din holistiska kontext

Nybrukarna har illustrerat sin holistiska kontext så här.

En holistisk kontext är som ett skriftligt testamente om allt som rör dig i ditt liv, allt från vad du äger, de relationer du har och vilken personlighet du är. För mig var den här processen, och är fortfarande, ett klumpigt arbete och jag känner mig långt från ’klar’. Hur som helst kommer jag förklara så gott jag kan hur det går till och även dela av mig kontexten jag skrev innan jag valde startade mitt andelsjordbruk. Och jag visste som sagt inte att jag skulle starta ett andelsjordbruk innan jag skrev min holistiska kontext. Det gäller att vara öppen och låta dina grundvärderingar och förutsättningar guida dig till den företagsform som passar just dig!

Att definiera en allomfattande holistisk kontext för dina mål inom helheten under ditt management är ett nytt koncept. Där kontexten för våra mål tidigare oftast har fokuserat på nuvarande behov, önskan eller problem, fokuseras den holistiska kontexten till en medvetenhet om det liv vi vill leva och miljön och beteendet som hjälper oss att nå dit. När du sedan börjar fatta beslut inom ramverket av din holistiska kontext kommer du märka att livet förändrats fort på ett positivt sätt. Det beror på att de flesta problemen vi stöter på är på grund av oavsiktliga konsekvenser från beslut tagna under tidigare management.

Den holistiska kontexten har två huvudkomponenter, livskvalitet – hur vi vill att våra liv ska vara inom helheten under management, och den framtida tillgångsbasen – en beskrivning av miljön och beteenden som kommer främja just den livskvaliteten för framtida generationer. Om helheten under management omfattar en organisation som formats av en specifik anledning, skapar man en buskapsfras först.

Att skapa en budskapsfras: varför finns vi?

 • Vad är det ni försöker göra?
 • Varför vill ni göra det?
 • Tror ni att andelsjordbruksmodellen skulle kunna tillgodose syftet i ditt/ert fall? Eller finns det en annan modell som skulle passa bättre?

Om helheten under ditt management är en förening eller organisation måste din holistiska kontext spegla syftet till varför ni finns. En familj som driver en gård tillsammans passar nog inte in i denna kategori men en ekonomisk förening gör det definitivt göra (tänk stadgar). Budskapsfrasen bör berätta i få ord vad organisationen var skapad för att göra eller uppnå. Om budskapsfrasen är längre än två meningar är det nog för att du börjat beskriva hur du planerar att uppnå syftet.

Eftersom andelsjordbruket Three Oaks Community Farm är en ekonomisk förening har styrelsen tillsammans skrivit en sorts budskapsfras som en del av stadgarna:

’Föreningens ändamål är att visa på en alternativ modell för hur en hållbar grönsaksproduktion skulle kunna se ut och utveckla ett arbetssätt där konsumenterna blir mer delaktiga i odlingsprocessen samt ökar matsuveränitet i regionen genom samarbete.’

Observera att vi inte skrev t.ex. ’genom att bedriva andelsjordbruk’ eftersom det beskriver hur man planera uppnå syftet. Det är viktigt att inte forma förutfattande meningar här om hur syftet bör uppnås.

Budskapsfrasen hjälper att se till att den holistiska kontexten talar för organisationen existens, och att mål, planer, och agerande är i linje med ändamålet. Titta gärna tillbaka på budskapsmeningen ibland för att kolla att syftet med organisationens skapade fortfarande är relevant.  

Livskvaliteten

Nu är det dags att beskriva hur du vill att livet ska vara inom helheten under management baserat på vad du värdesätter mest. Varför gör du vad du gör? Vem är du? Vem vill du bli? Det ska spegla vad som motiverar dig och gör dig entusiastisk. Det är din kollektiva känsla av vad som är viktigt och varför.

Det finns fyra kategorier att reflektera över när det gäller livskvaliteten: ekonomiskt välbefinnande, relationer, utmaningar och utveckling samt syfte och bidrag.

Ekonomiskt välbefinnande

Pengar är nödvändig för att möta våra grundläggande behov såsom mat, kläder, boende, hälsa och säkerhet. Verksamheten i sin helhet måste vara välmående liksom individerna som berörs under management. Gräv ner till kärnan!  Att skriva ‘att tjäna mycket pengar’ säger egentligen inte så mycket som att skriva vad det är man vinna från att ha pengar; ekonomisk säkerhet, bekväm och trygg omgivning, tillräckligt att äta och möjligheten att göra vad man vill med sin tid. Samma sak gäller även materiella saker.

Relationer

Nämnda egenskaper som t.ex. harmonisk, klar och öppen kommunikation, bra samarbete osv. De önskade egenskaperna, om de inte finns redan, kommer inte fram om vi inte ändrar vårt beteende. Detta kommer du beskriva i nästa del av din holistiska kontext. Av denna anledning bör din livskvalitetsbeskrivning röra de typer av relationen som resulterar från ett respektfullt och omtänksamt beteende istället för själva beteendet i sig. Som exempel har jag skrivit: ’Jag tillhör ett tryggt och berikande sammanhang som kommunicerar effektivt och samarbetar väl.’  Eftersom jag bl.a. vill bidra med skapandet av en ny matkultur står relationsbyggandet i fokus på mitt andelsjordbruk. Läs mer i min text om relationsbyggande.  

Utmaning och utveckling

Var finns utmaningen i det du gör? Försök tänka på vad som stimulerar dig, vad som kräver all din klokhet och kreativitet. Vilket typ av arbetsmiljö skulle lämpa sig bäst för att kunna uppnå det bästa du?

Syfte och bidrag

Varför finns vi? Vad vill jag vara? Vad vill jag åstadkomma? Svaren kommer hjälpa dig upptäcka meningen i vad du gör. Om du arbetar i en verksamhet som drivs av en budskapsmening har du redan ett svar på första frågan. Svaren till de andra frågorna hjälper beslutsfattarna finna mening och personlig relevans i budskapet vilket ökar åtagande att vilja möta det. Det är viktigt at diskutera vad budskapen betyder och att säkerställa att alla beslutsfattare enas om betydelsen. T.ex. vad betyder det att vara ekonomiskt trygg? Känner alla beslutstagare igen sig i detta? Skriv ner allas initiala tankar i enkla fraser.

Beskrivningen av framtidens tillgångsbas

Beskriv dina framtida tillgångar som de måste vara för att kunna uppnå den livskvaliteten du önskar. Det finns två element att tänka på: människorna du inkluderade i din tillgångsbas när du definierade din helhet under management och landskapet (eller miljön).

Människorna och vårt beteende

Hur måste vi bete oss för att säkerställa att de som befinner sig i vår nuvarande tillgångsbas (kunder, klienter, leverantörer, familj, etc) kommer att försätta vilja stödja oss i framtiden?  

Fundera på alla människorna eller grupper av människor du nämnt i din tillgångsbas. För att t.ex. bibehålla kunders lojalitet och stöd har jag skrivit så här: ’Jag är öppen, lyhörd, ärlig, professionell, pålitlig, omtänksam och har stor integritet. Jag tar ansvar när det är befogat och behandlar alla, inklusive mig själv, med stor respekt. Jag levererar exceptionell kundservice, är transparent och kommunicerar positivt och effektivt.’ Försök tänka från konsumentens perspektiv!  

Landskapet (eller miljön)

När mark är under ditt management, vilket det förmodligen är som jordbrukare, skriver man en detaljerad lista över hur landskapet måste se ut långt i framtiden. Detta gör vi för att uppnå och bibehålla livskvaliteten vi önskar och även önskar för framtida generationer. Beskriv landskapet gärna utifrån de fyra ekosystemprocesserna; vatten- och mineralkretslopp, succession och energiflöde.   

Vattnets kretslopp: vattnets resa från atmosfären till jorden eller havet, genom växter och djur, och tillbaka upp till atmosfären igen.

Mineralernas kretslopp: mineralernas resa från jorden till växter och djur och tillbaka till jorden.

Succession: den ständig föränderliga dynamiken inom ett ekosystem. Processen är pågående på grund av den konstanta samverkan mellan arter, den föränderliga kompositionen och det föränderliga mikroklimatet.

Energiflöde: energins resa från solen till grön växtlighet som omvandlar energin via fotosyntes till maten som mättar alla livsformer. 

Den holistiska kontexten vilar på ekosystemet som fundament. Ett sätt att se på de här processerna är att tänka att man tittar på ekosystemet genom fyra olika fönster, dock är de inte självständiga. Om man skapar förändring i en av ’rutorna’ skapar man förändring i alla.

Jag har beskrivit min framtida tillgångsbas så här: ’I landskapet finner man pålitliga, rena och goda vattenkällor och samlingar som distribuerar vatten effektivt och stressfritt precis när och var det behövs. Matjorden är i balans, alltid täckt och i mullsiktet sker ständigt nybildande. Var man än tittar ser man en mångfald av liv och växtlighet, en mångfald som kan försörja sig själv med sina energibehov och ge även ett generöst tillskott till de mänskliga invånare som befinner sig där.’

Även om du inte har mark under ditt management är det viktigt att beskriva landskapet runt omkring dig som det måste vara i framtiden eftersom det påverkar dig och din livskvalitet oavsett vad du har för band till det. Vissa tvekar med att ta itu med denna beskrivning eftersom de inte känner att de kan tillräckligt mycket om landskapet eller miljön. Men man behöver inte ha en vetenskaplig bakgrund för att kunna utrycka ett behov för en miljö som är stabil, produktiv och välmående med ån som flödar klart och mark som är täckt med växtlighet istället för bar jord. En sådan beskrivning skulle räcka gott för att kunna testa dina beslut mot din kontext.

När du har fått klart för dig vem som omfattar dina helheter, vad livskvalitet innebär för dig och har tänkt igenom och beskrivit det olika komponenter som utgör din framtida tillgångsbas, har du i stort sett skrivit din holistiska kontext!

Riktlinjer för att skapa en bra holistisk kontext

 • Beslutsfattarna som identifierades under helheten bör tillsammans vara de som skapar den holistiska kontexten
 • Kontexten bör skrivas ner så att alla kan se den
 • Kontexten bör vara en sida eller mindre så att alla kan komma ihåg den
 • Alla ord bör betyda samma sak för alla beslutsfattare
 • Prioritera inte de utryckta idéerna, alla är lika viktiga
 • Inkludera inte handlingar eller fördomar mot en framtida handling
 • Inkludera vad du är för, inte vad du är emot
 • Hänvisa inte till problem, enbart vad som ligger bortom problemen

Att skriva en holistisk kontext är utmanande. Det är ett helt nytt sätt att tänka, som ett nytt språk, som tar tid att lära sig och vänja sig vid. Något jag inte riktigt kommit underfund med är hur man kommunicerar med andra som tillhör mina helheter men som inte känner till holistiskt management. Det kan även vara svårt att komma igång på egen hand. Här ser jag värdet av att ta kontakt med en ackrediterad instruktör. Förutom att en instruktör kan hjälpa ta fram tron och strävan som annars skulle gå oupptäckt kan de också vara ovärderlig i att hålla dig eller gruppen fokuserad på uppgiften. Vill komma i kontakt med en instruktör rekommenderar jag att du tar kontakt med Nordens Savory Hub.

Jag har skrivit om min holistiska kontext många gånger. Saker ändras och man får hela tiden nya insikter. Jag tycker om att återkomma till den när jag känner att livet blir rörigt eller jag har svårt att fatta beslut. Det har blivit min grund, mina ’budord’, något att hjälpa mig tillbaka på banan när jag går vilse. Kom ihåg att ingen kontext är den andra lik. Precis som inget andelsjordbruk är den andra lik. Och att man aldrig blir ’klar’. Efter du skrivit din/er holistiska kontext kan ni börja testa beslut mot den (se gärna källorna nedan för mer info). Tror du att andelsjordbruksmodellen kan vara en bra match i just din kontext?

Här kan du läsa min holistiska kontext (inom ramen för Three Oak Community Farm).

Källor

Mycket av information jag skrivit ovan har jag översatt direkt från e-boken ’Foundations of Holistic Management’ som man kan, än så länge, ladda ner gratis från Savory Institutets hemsida:

Jag har även haft stor nytta of boken ’Holistic Management, a Commonsense Revolution to Restore our Environment’ av Allan Savory och Jody Butterfield

Making Small Farm Work’ och ’Regenerative Agriculture’ av Richard Perkins har också varit till stor hjälp, dock använder han av en äldre version av holistiskt management i både volymer.